1. Phân chia website đăng ký học:
Sinh viên năm thứ 1Sinh viên năm thứ 2Sinh viên năm thứ 3Sinh viên từ năm thứ 4Ghi chú
http://dk1.dut.udn.vn http://dk2.dut.udn.vn http://dk3.dut.udn.vn http://dk4.dut.udn.vn Sinh viên liên thông, bằng 2, sinh viên từ năm 5: chỉ đăng ký được từ giai đoạn "toàn trường". Nếu bị hạn chế khối lượng học tập thì không đăng ký được ở giai đoạn "theo nhóm".
Website này dành riêng cho sinh viên năm thứ 2 (SV nhập học năm 2021).
2. Lịch đăng ký học - Học kỳ hè năm học 2022-2023
"ĐK theo nhóm" từ:"ĐK theo nhóm" đến:"ĐK theo khóa" từ:"ĐK theo khóa" đến:"ĐK toàn trường" từ:"ĐK toàn trường" đến:"Hiệu chỉnh ĐK" từ:"Hiệu chỉnh ĐK" đến:"Rút học phần" từ:"Rút học phần" đến:"ĐK học ghép với khóa mới" từ:"ĐK học ghép với khóa mới" đến:
07:00:00 23/11/202223:59:00 25/11/202209:00:00 26/11/202223:59:00 28/11/202207:00:00 06/12/202223:59:00 08/12/202214:00:00 20/02/202323:00:00 21/02/202307:00:00 08/01/202323:59:00 08/01/2023  
2a. Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký theo nhóm": 2b. Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký theo khóa":
Sinh viên có số thẻ bắt đầu bằng 3 ký tự:Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:
101;102;103;104;10507:00:00 23/11/202223:59:00 25/11/2022
106;107;109;110;11109:00:00 23/11/202223:59:00 25/11/2022
117;118;121;122;12311:00:00 23/11/202223:59:00 25/11/2022
Sinh viên có số thẻ bắt đầu bằng 3 ký tự:Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:
101;102;103;104;105;106;107;109;110;111;117;118;121;122;12309:00:00 26/11/202223:59:00 28/11/2022
2c. Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký toàn trường":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
07:00:00 06/12/202223:59:00 08/12/20221,2,3xxxxxxx.2221.22.xx và xxxxxxx.2221.21.xx và xxxxxxx.2221.20.xx07:00:00 02/12/202207:00:00 02/12/2022 
2d. Lịch chi tiết "Hiệu chỉnh đăng ký":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
14:00:00 20/02/202323:00:00 21/02/20231,2,3xxxxxxx.2221.22.xx và xxxxxxx.2221.21.xx và xxxxxxx.2221.20.xx14:00:00 20/02/202314:00:00 20/02/2023 
2e. Lịch chi tiết "Rút học phần":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
07:00:00 08/01/202323:59:00 08/01/20231,2,3xxxxxxx.2221.22.xx và xxxxxxx.2221.21.xx và xxxxxxx.2221.20.xx   
2f. Lịch chi tiết "Đăng ký học ghép với khóa mới":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
  1xxxxxxx.2221.22.xx   
2g. Lịch chi tiết "Đăng ký nhu cầu mở lớp bổ sung", "Đăng ký lớp mở bổ sung":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:Công việc thực hiện:
07:00:00 10/05/202323:59:00 16/05/2023Sinh viên đăng ký nhu cầu học để Trường xem xét mở lớp trong học kỳ Hè/2022-2023